Εταιρεία


Οι σημαντικότερη σταθμοί της εταιρείας από την ίδρυση της έως σήμερα :

1973 Ίδρυση της εταιρείας με την μορφή της Ομορρύθμου Εταιρείας.

1991 Δημιουργία υποκαταστήματος στην Θεσσαλονίκη.

1994 Δημιουργία εταιρείας διανομής στην πόλη PLODIV της Βουλγαρίας.

1995 Μετατροπή σε Ανώνυμο Εταιρεία.

1999 Δημιουργία υποκαταστήματος στην Αθήνα.

2004 Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001

Afrotex